05

W niedzielę, 13 stycznia obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, które zamyka okres świętowania Bożego Narodzenia. W Kościele rzymskokatolickim, jak i Kościołach greckokatolickich, przypada w tydzień po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).

W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy:

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»" (Łk 3, 21 – 22).

Dlaczego Jezus przyjął chrzest św. Jana? Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników. Przyjmując chrzest od św. Jana, Jezus solidaryzuje się z grzesznikami, których przyszedł zbawić; choć jest Święty, nie gardzi ich towarzystwem. W czasie działalności mesjańskiej zostanie nazwany przyjacielem grzeszników i celników. Jezus, biorąc na siebie winy nas wszystkich, upodabnia się do grzeszników. Ten gest Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich, uwikłanych w słabości, nałogi, uzależnienia. Choćby się wszyscy od nas odwrócili, na Jezusa zawsze możemy liczyć. On każdemu daje szansę. Ten gest solidarności z grzesznikami zapowiada najgłębszy sens Jego misji.

Nie jest to chrzest sakramentalny, który gładzi grzech pierworodny i grzechy uczynkowe. Jezus nie potrzebował takiego chrztu, ponieważ poczęty z Ducha Świętego był od momentu poczęcia Święty i Niewinny (Łk 1, 31 – 38). Chrzest sakramentalny Jezus ustanowił dopiero po swoim zmartwychwstaniu: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16, 16), „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).
Chrzest Jezusa w Jordanie był zapowiedzią i figurą naszego chrztu.

Nasz chrzest jest początkiem nowego stworzenia, życia w Chrystusie i początkiem dawania świadectwa Jezusowi. Chrzest przyjęliśmy jako niemowlęta w wierze Kościoła i naszych rodziców.
Należy zadać sobie pytanie: czy jako już dorośli, sami osobiście i świadomie przyjmiemy zobowiązania tego sakramentu ?

Betania za Jordanem

Św. Jan Apostoł podaje miejsce, gdzie miał być ochrzczony Jezus: „Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu" (J 1, 28).
Najważniejszym odkryciem ostatnich lat w archeologii chrześcijańskiej Bliskiego Wschodu było zidentyfikowanie – na podstawie źródeł archeologicznych i należących do tradycji chrześcijańskiej źródeł literackich – miejsca, gdzie Jan chrzcił nad Jordanem. Stanowisko to znajduje się na wschodnim brzegu Jordanu, w pobliżu ujścia tej rzeki do północnej części Morza Martwego. Miejsce to określa się jako „Betanię za Jordanem". Właśnie tu, a nie w izraelskim komercyjnym kibucu Yardenit, św. Jan ochrzcił Jezusa.

11

Betania za Jordanem – widok ogólny

 

12

Betania Zajordańska – mapka sytuacyjna

 

13

Rzeka Jordan w okolicach miejsca Chrztu Jezusa

 

14

Domniemane miejsce Chrztu Jezusa

 

16

Betania za Jordanem – odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.

 

15

Betania za Jordanem. Pod widocznym łukiem, Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej, 21 marca 2000 r. odprawił Mszę św. i wypowiedział m. in. te słowa:
„Chwała Tobie, o Ojcze, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ty wysłałeś swoje sługi Proroków, do głoszenia Twojego słowa wiernej miłości i nawoływania Twojego ludu do pokuty. Nad brzegami rzeki Jordan przygotowałeś Jana Chrzciciela, głos wołającego na pustyni, wysłany do całej okolicy na Jordanem, by przygotować drogę Panu, zapowiadać nadejście Jezusa.
Chwała Tobie o Chryste Synu Boży! Ty przybyłeś do wód Jordanu, aby ochrzcić się z rąk Janowych. Zstąpił na Ciebie Duch jak gołębica,. Otworzyło się niebo nad Tobą i dał się słyszeć głos Ojca: to jest mój Syn umiłowany. Znad rzeki błogosławionej Twoja obecnością poszedłeś dalej chrzcić nie tylko wodą, lecz ogniem i Duchem Świętym.
Chwała tobie o Duchu Święty, Panie i dawco życia! Twoją mocą ochrzczony jest Kościół zanurzony wraz z Chrystusem w śmierci i wskrzeszony wraz z Nim do życia. Twoja moc wyzwala nas od grzechu, byśmy stali się dziećmi Bożymi, chwalebnym ciałem Chrystusa. Przez Twą moc wszelki strach się rozprasza i głoszona jest Ewangelia miłości w każdym zakątku ziemi ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, w tym jubileuszowym roku i w każdym przyszłym wieku. Amen."


Chrzest Pański w malarstwie

 01

 

 02

 

 03

 

 04

 

 06

 

 07

 

 08

 

 09

 

 10