000

Podczas Wielkiego Tygodnia liturgia Kościoła celebruje paschalne tajemnice zbawienia: dzieło odkupienia człowieka i uwielbienia Boga dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Umierając przezwyciężył śmierć, a zmartwychwstając przywrócił nam życie.

„Opowiadanie o Męce Pańskiej ukazuje w pełnym świetle wierność Chrystusa przeciwstawioną ludzkiej niewierności. W chwili próby, kiedy wszyscy, także uczniowie, nawet Piotr, opuścili Jezusa (por. Mt 26, 56), On pozostał wierny, gotowy przelać krew, by wypełnić misję powierzoną Mu przez Ojca. Była przy Nim Matka, cicha i cierpiąca.(...)

Uczcie się od Jezusa i od Jego oraz naszej Matki. O prawdziwej sile człowieka świadczy wierność, z jaką potrafi dawać świadectwo prawdzie, nie zważając na pochlebstwa, pogróżki, niezrozumienie i szantaże, a nawet okrutne i bezlitosne prześladowanie. Oto droga, którą mamy iść za naszym Odkupicielem, posłuszni Jego wezwaniu.” (św. Jan Paweł II w 2002 r. do młodzieży)

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, natomiast swój szczyt osiąga w celebracjach Świętego Triduum Paschalnego. Wigilia Paschalna, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i jej Oktawa stanowią apogeum radości człowieka wierzącego, który uroczyście świętuje swoje odkupienie przez Pana.

Wielki Czwartek, 29 marca 2018 r.
Msza Święta Krzyżma
Bazylika Archikatedralna, godz. 10:00

001

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, wraz z Biskupami i Prezbiterami będzie celebrował Mszę Świętą zwaną przez tradycję Kościoła Mszą Krzyżma.

Podczas Mszy Świętej kapłani odnowią przyrzeczenia złożone w dniu Święceń Kapłańskich. Przywołując ten dzień zadadzą sobie pytania:

„Co zostało z tego poczucia niezwykłej godności bycia Chrystusowym kapłanem? Co pozostało z tego zadania, żeby patrzeć na świat oczyma Miłosiernego Ojca, który czeka na syna marnotrawnego, który go ciągle szuka, który wybiega mu na spotkanie, który go przygarnia do siebie? Ile jest w nas tej miłości, poprzez którą buduje się Kościół? Ile jest w nas tego, co Chrystus mówił do Apostołów: „Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie»” (Mt 10, 7)?” (abp Marek Jędraszewski - Kalwaria Zebrzydowska 18.03.2017)

001

Zostanie pobłogosławiony również Olej Krzyżma, którym namaszcza się nowo ochrzczonych, bierzmowanych i wyświęcanych kapłanów oraz Olej Chorych przeznaczony dla pokrzepienia tych, którym brakuje zdrowia. Po Eucharystii Oleje święte będą przekazane Księżom Dziekanom dekanatów Archidiecezji Łódzkiej.

001


Ś W I Ę T E    T R I D U U M    P A S C H A L N E

004

Wielkie misterium naszego odkupienia celebrowane jest od Mszy Świętej wieczornej w Wielki Czwartek, zwanej Mszą Wieczerzy Pańskiej do II Nieszporów Niedzieli Wielkanocnej. Triduum Paschalne nie oznacza trzech dni przygotowania do Paschy, lecz jest Paschą celebrowaną przez trzy dni, Paschą czyli przejściem od męki, śmierci i złożenia do grobu, do chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa. Triduum jest zatem misterium jednoczącym te trzy tajemnice.
Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana, które rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej to szczyt celebracji całego roku liturgicznego.

Wielki Czwartek, 29 marca 2018 r.
Msza Wieczerzy Pańskiej
Bazylika Archikatedralna, godz. 18:00

001

Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorną celebracją Eucharystii – upamiętniającą Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus oddając Bogu Ojcu swoje Ciało i Krew, pod postaciami chleba i wina ofiarował Apostołom, a przez nich ich następcom w kapłaństwie, pokarm na życie wieczne. Eucharystia, cudowny dar miłości Serca Jezusowego zaprasza do adoracji Najświętszego Sakramentu i służby siostrom i braciom, szczególnie cierpiącym i doświadczającym biedy duchowej i materialnej.

Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. Po homilii będzie miał miejsce obrzęd umywania nóg (mandatum) na pamiątkę wydarzeń z Wieczernika.

001

Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do miejsca adoracji, gdzie Chrystus będzie adorowany do godziny 22:00. Istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego za udział w uroczystym śpiewie:“Przed tak wielkim Sakramentem”.

001

Wielki Piątek, 30 marca 2018 r.

Wielki Piątek jest dniem Męki i Śmierci Chrystusa oraz dniem ścisłego postu będącego dla nas wierzących zewnętrznym znakiem uczestnictwa w cierpieniach naszego Pana. W tym dniu nie celebruje się Eucharystii, natomiast liturgia Kościoła na całym świecie upamiętnia mękę Jezusa poprzez szczególną celebrację składającą się z trzech momentów: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii Świętej. Chrystus ukazuje się nam jako Sługa Jahwe, zapowiedziany przez proroków, Baranek, który ofiaruje samego siebie dla zbawienia wszystkich; Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic (Iz 53, 3). Krzyż jako element obecny w każdej liturgii, szczególnie w tej Wielkopiątkowej – jako tron chwały i drzewo zwycięstwa jest adorowany przez wiernych w szczególny sposób. Kościół medytując Mękę swego Pana i Zbawcy i adorując Krzyż Święty pochyla się nad swoim źródłem i modli się za zbawienie całego świata.

godz. 8.00 - jutrznia i godzina czytań

Spotykamy się w katedrze na czuwaniu z Chrystusem, aby Mu towarzyszyć, w jego męce i śmierci. Nasze czuwanie, jest odpowiedzią na Jego prośbę, skierowaną do apostołów w ogrodzie oliwnym: czuwajcie ze mną!

Tradycja Kościoła dzisiejszą i jutrzejszą poranną modlitwę Liturgią Godzin nazywa Ciemną Jutrznią. Nazwa ta, wzięła się z tego, że dawniej liturgie te sprawowano w godzinach wczesnoporannych, zanim wstało słońce. W liturgii przedsoborowej podczas odmawiania 14 psalmów, po każdym z nich gaszono jedną ze świec, pozostawiając jedną zapaloną, symbolizującą Chrystusa. Po zakończeniu liturgii uderzano zamkniętymi brewiarzami w ławki, co oznaczało krzyk ludzi przeciwnych Chrystusowi Panu.

Dziś już nie praktykuje się tamtych zwyczajów, pozostał tylko zwyczaj łączenia dwóch godzin liturgicznych Jutrzni i Godziny Czytań, odmawianych w świątyniach w godzinach porannych.

001

godz. 15.00 – rozpoczęcie Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego

001

Liturgia na cześć Męki Pańskiej
Bazylika Archikatedralna, godz. 18:00

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś będzie przewodniczył liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Archikatedralnej o godzinie 18:00.

001

001

001

Ofiary składane na tacę, przeznaczone zostaną na rzecz Ziemi Świętej.

Po liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do miejsca adoracji, zwanego Grobem Pańskim. Do godziny 22:00 będzie możliwość indywidualnej modlitwy i adoracji.

001

Wielka Sobota
15 kwietnia 2017 r.

Tego dnia Kościół trwa na modlitwie przy Grobie Chrystusa i powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy Świętej.

Od godz. 7.00 jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu i przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania

001

001

O godz. 8.00 – jutrznia i godzina czytań.

001

Święcenie pokarmów odbywać się będzie od godz. 8.00 do 19.00.

001

Wigilia Paschalna
Bazylika Archikatedralna, godz. 21:00

Wigilia Paschalna, zwana od czasów Św. Augustyna (IV w.) „matką wszystkich wigilii” jest najważniejszą i najświętszą nocą roku liturgicznego. Celebracja tej nocy wyraża nasze przejście od śmierci i grzechu do nowego życia w Chrystusie. W centrum liturgii Wigilii Paschalnej znajduje się Paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego; przy Jego świetle zostaje wygłoszony przez uroczystą aklamację śpiew Exultetu i Słowo Boże, w którym zawarta jest historia zbawienia od stworzenia świata do zmartwychwstania Chrystusa.

Uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej w Bazylice Archikatedralnej przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. Przynieśmy ze sobą świece.

001

Następnie udzielane są sakramenty inicjacji chrześcijańskiej katechumenom, lud Boży odnawia złożone podczas Chrztu Św. przyrzeczenia, składa wyznanie wiary oraz zawierza świat i Kościół w modlitwie wiernych.

001

001

Na koniec celebracji Wigilii Paschalnej Kościół ogłasza: „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Alleluja.

001

W liturgii eucharystycznej Baranek Paschalny staje się pokarmem dla nas, abyśmy żyli Nim i przez Niego w świętości życia. Uroczystą celebrację Wigilii Paschalnej zakończy procesja rezurekcyjna wokół katedry.

001

001

Wraz z tą Wigilią rozpoczyna się radosny Okres Wielkanocny – czas celebrowania obecności Chrystusa Zmartwychwstałego.

001

Niedziela Wielkanocna, 1 kwietnia 2018 r.
Bazylika Archikatedralna

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie procesji rano! Pierwsza Msza św. będzie rano o godz. 7.00, a następne według porządku świątecznego /8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 17.00 i 19.00/.

O godzinie 12:30 uroczystej Mszy Świętej przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia 2018 r.
Bazylika Archikatedralna

O godzinie 12:30 uroczystej Mszy Świętej będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Adam Lepa.